Giới thiệu

I. Giới thiệu chung

           Cổng thông tin Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt là điểm cung cấp công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp các tổ chức và cá nhân trên địa bàn toàn thành phố dễ dàng tiếp cận được thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thông qua môi trường mạng Internet..

II. Mục đích dự án

-  Cung cấp kênh thông tin chính thống về đất đai, quy hoạch cho người dân, đáp ứng nhu cầu minh bạch thông tin của người dân.

-  Xây dựng cơ sở dữ liệu nền phục vụ công tác quản lý nhà nước, giúp kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng, rút ngắn thời gian xử lý công việc cho cả chính quyền và người dân.